Inventarisatie fysieke belasting

in de kinderopvang

Opdrachtgever

Kinderopvang Nijmegen (KION) wilde voor het arbeidsrisico fysieke belasting haar medewerkers scholen. Het ontbrak echter aan een actueel beeld van de diverse werksituaties waardoor het programma van eisen voor deze scholing niet concreet kon worden samengesteld.

Aanpak

De adviseur onderzocht en beoordeelde de verschillende werklocaties op aanwezige risico’s, afwijkingen en knelpunten. Daarbij hield ze rekening met ergonomische, organisatorische en gedragsspecifieke aspecten. Op basis van dit onderzoek is een managementrapportage geschreven waarin conclusies werden getrokken uit de huidige situatie en aanbevelingen zijn gedaan voor de toekomst. Aanbevelingen ten behoeve van de scholing maar ook ten aanzien van inrichting, (ergonomische) hulpmiddelen en werkgedrag en -organisatie.

Doorlooptijd

2 dagen

Resultaat

Het management beschikte met dit advies over een actueel beeld aangaande de fysieke belasting in de organisatie. Op basis daarvan kon zij de opleidingsbehoefte nauwkeurig omschrijven en inkopen. Daarnaast beschikte ze met dit onderzoek over verbeterpunten aangaande de ergonomie en organisatieaspecten. Deze konden weer worden gebruikt voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie.