Onderzoek naar fysieke belasting

Waar zitten de risico's en knelpunten en wat kan je er aan doen?

 Om medewerkers in een organisatie duurzaam gezond te laten werken, heb je eerst inzicht nodig in hoe die mensen werken, welke werkprocessen er zijn en welke middelen gebruikt worden in het arbeidsproces. Vaak complexe situaties. 

Een goede analyse van organisatie, middelen en gedrag is het fundament van duurzaam gezond werken

Hoe gaat het in z'n werk?

De adviseur begint met een inventarisatie van het beleid, de taken en productieprocessen. Dat gebeurt door middel van het lezen van documenten maar vooral door het houden van interviews met bijvoorbeeld werknemers en leidinggevenden. Zo ontstaat een beeld van de werkelijke situatie.


Op basis hiervan brengt de adviseur arbeidssituatie in kaart. Op de werkvloer observeert hij de werkzaamheden en de werkomstandigheden. Die worden nauwgezet in kaart gebracht en de fysieke belasting wordt gemeten. 


De onderzoeksresultaten worden getoetst aan de hand van de geldende gezondheids- en ergonomische normen.

Onze 5 deskundigheden

De adviseur van Corpus Sanum is gespecialiseerd in

1) klachten aan het bewegingsapparaat

2) arbeidsprocessen en -taken

3) richtlijnen en praktijkregels, zowel algemeen als (branche)specifiek

4) hulpmiddelen om fysieke belasting te voorkomen of te verminderen

5) coachen van medewerkers op de werkvloer. Van bewustwording naar gedragsverandering

Werkbare resultaten en oplossingen

Na analyse bespreekt de adviseur de resultaten met de opdrachtgever en doet aanbevelingen voor verbeteringen. Daarbij maken we onderscheid tussen relatief eenvoudig te realiseren verbeteringen en die voor de langere termijn.


Een logische vervolgstap is het bedenken van mogelijke oplossingen tot verbetering en deze toetsen aan effectiviteit en haalbaarheid. Wij doen dit samen met de medewerkers zodat er meteen draagvlak is voor verandering.

Een voorbeeld


Inventarisatie fysieke belasting

Kinderopvang Nijmegen (KION) wilde voor het arbeidsrisico fysieke belasting haar medewerkers scholen. Het ontbrak echter aan een actueel beeld van de diverse werksituaties waardoor het programma van eisen voor deze scholing niet concreet kon worden samengesteld.

Meer weten of meteen aan de slag?

Wil je een en ander even overwegen? Je kan ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen. Uiteraard kan je ook gewoon even met ons bellen op 024-3482495. Dat werkt het snelst.