RI&E

De RI&E wordt uitgevoerd en getoetst door de Arbo- en Milieudienst (AMD), de gecertificeerde arbodienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC St Radboud.
 

Meer informatie nodig of kennismaken?


Bel met Roelof Koelman, projectmanager op

(024) 348 24 95

De RI&E (werkgerichte Risico Inventarisatie en Evaluatie) is een door de Overheid in de Arbowet verplicht gestelde methode om gevaren die tot risico's kunnen leiden op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen en te minimaliseren.

 

Het plan van aanpak met daarin opgenomen de maatregelen maakt deel uit van de RI&E. Het plan van aanpak van de RI&E  is een prima hulpmiddel bij het opstellen van arbojaarplannen en het stellen van prioriteiten bij gesignaleerde knelpunten. Als organisatieveranderingen van enige omvang plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een verhuizing of bij nieuwe processen, dan moet het betreffende deel van de RI&E aangepast worden. Het op regelmatige basis evalueren en aanpassen van de RI&E met het bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) houdt arbozaken in de belangstelling en zal ook tot gevolg hebben dat de tijdsbesteding voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden zo minimaal mogelijk blijft.

 

Het is wettelijk verplicht de toetsing van de RI&E en het plan van aanpak door een (gecertificeerde) arbodienst of arbodeskundige te laten uitvoeren. Wij kunnen u samen met onze partner ondersteunen bij de uitvoering van de RI&E en het opstellen van het bijbehorende Plan van Aanpak. Ook voor ondersteuning bij het uitvoeren en/of toetsen van nadere inventarisaties (ook wel verdiepende RI&E's genoemd). 

 

De beschikbare expertise betreft o.a. gevaarlijke stoffen, machineveiligheid, psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag, werkdruk), evenementen, beeldschermwerk, lichamelijke belasting en biologische agentia.